امروز : 03 اسفند 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
زهرا انصاري
کارشناس کارگزینی
فوق دیپلم روابط عمومی
زهرا انصاري
شرح وظایف:
  1.   ثبت اطلاعات آموزش کارکنان در سامانه آموزشی
  2.  تایپ نامه های مربوط به امور اداری و کارگزینی
  3.  مکاتبات در خصوص اعطای تسهیلات بانکی و رفاهی
  4. بررسی وضعیت مرخصی و حضور و غیاب کارکنان
  5. صدور برگه وضعیت مرخصی سالیانه کارکنان
  6. انجام امور مربوط به بیمه تکمیلی
  7. گزارشگیری سامانه تردد جهت اعلام حضور و اضافه کارکارکنان