امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
سمانه خانجانی
کارشناس کمیسیون پزشکی
کارشناس فناوری اطلاعات سلامت
سمانه خانجانی
شرح وظایف:
 • شرح وظايف كارشناس دبيرخانه کمیسیون پزشکی دانشگاه/ شهرستان:
 1. تفكيك و دسته بندي پرونده ها بر اساس رشته هاي تخصصي جهت طرح در كميسيون پزشكي مربوطه
 2. انجام مکاتبات و هماهنگی های لازم برای برگزاری جلسات کمیسیون پزشکی
 3. تهیه ابلاغیه آراء صادر شده كميسيون پزشكي به مبادي استعلام كننده
 4. تهیه گزارش مالی در پايان هر فصل و ارائه آن به دبیر کمیسیون پزشکی
 5. تكميل آمار عملكرد كميسيون هاي پزشكي و ارائه گزارش ماهیانه به مافوق
 6. پاسخگویی به متقاضیان وتکریم ارباب رجوع

 

 • شرح وظایف اعضاء کمیسیونهای پزشکی دانشگاه / شهرستان:
 1. بررسي و اظهار نظر در مورد مرخصي استعلاجي بیش از 4 ماه مستخدمین دولت
 2. بررسي و اظهارنظر درمورد ازكارافتادگي كلي مستخدمین  دولت
 3. بررسي و اظهارنظر درمورد ازكارافتادگي مدد جويان كميته امداد امام خميني(ره)
 4. بررسی موارد اعتراض به راي پزشکان معتمد دستگاه های اجرايي
 5. بررسی پرونده هاي اعتراضي يا نيازمند بازبيني
 6. بررسي  و اظهارنظر در مورد پرونده های مربوط به بهره مندی از قانون کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص
 7. بررسی و اظهارنظر در خصوص سایر استعلام ها حسب مورد

 

 

- شرح وظايف كميسيون های پزشكي دانشگاه/ شهرستان

 1. بررسي و اظهارنظر در مورد مرخصي استعلاجي مستخدمین دولت شاغل در حوزه جغرافيايي دانشگاه علوم پزشكي/ شهرستان
 • تبصره 1- تاييد مرخصي زايمان كه در قانون مدت آن تعيين شده است، نياز به طرح در كميسيون پزشكي نداشته و از طريق ادارات منابع انساني كليه سازمان ها قابل رسيدگي است. (مگر در موارد فوت نوزاد- مرده زايي و...  كه قابل تطابق با روند معمول مندرج در قانون ترويج تغذيه با شير مادر نباشد)
 • تبصره2 – تایید مرخصی استعلاجي حداکثر تا چهار ماه در سال كاركنان دولت بر عهده پزشك معتمد سازمان هاي متبوع است. (تعیین  مدت قابل تایید توسط پزشک معتمد بر عهده ادارات منابع انسانی دستگاه ها می باشد)

در صورت اعتراض كارمند و يا سازمان متبوع به نظر پزشك معتمد مربوطه، سازمان مكلف به انجام مكاتبه با كميسيون پزشكي دانشگاه/ شهرستان و ارسال اعتراض مستخدم خواهد بود.

 1. بررسي و اظهار نظر درمورد ازكارافتادگي كلي مستخدمین  دولت مطابق بخشنامه شماره 7029/د مورخ 23/11/1372 سازمان امور اداري و استخدامي رياست جمهوري
 • تبصره - رسیدگی به پرونده های متقاضی از کار افتادگی کلی فقط در کمیسیون های پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی قابل انجام می باشد و موارد مربوط به شهرستان های فاقد دانشگاه می بایست از طریق شبکه بهداشت و درمان شهرستان به دانشگاه علوم پزشکی ذی ربط جهت رسیدگی ارسال گردد. 
 1. بررسي و اظهار نظر درمورد ازكارافتادگي مدد جويان كميته امداد امام خميني(ره) به استناد آیین نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند در خصوص مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره) مصوب هیات دولت مورخ 11/5/74 و با ارائه معرفی نامه از کمیته های یاد شده جهت بررسی از کار افتادگی به کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی /شهرستان ذیربط مراجعه می نمایند .
 2. بررسی اعتراض به راي پزشکان معتمد دستگاه اجرايي توسط كميسيون پزشكي دانشگاه/ شهرستان با معرفی نامه دستگاه اجرایی
 3. بررسی پرونده هاي اعتراضي يا نيازمند بازبيني ارسال شده از كميسيون پزشكي شهرستان توسط كميسيون پزشكي دانشگاه

در صورت اعتراض به نظريه كميسيون پزشكي شهرستان توسط متقا ضي و يا سازمان متبوع ، در صورت عدم ارائه مدارک جدید برگزاري کميسيون مجدد براي هر پرونده تنها يک بار در کمیسیون پزشکی دانشگاه امكان پذير است.

در صورت اعتراض به نظريه كميسيون پزشكي دانشگاه توسط متقا ضي و يا سازمان متبوع، در صورت عدم ارائه مدارک جدید برگزاري کميسيون مجدد براي هر پرونده تنها يک بار در شورای عالی پزشکی  امكان پذير است.

 1. بررسي پرونده مربوط به بانوان مبتلا به بيماري صعب العلاج و يا ابتلاء فرزندان و يا همسر بانوان شاغل جهت استفاده از قانون كاهش ساعات كاري در صورت استعلام دستگاه اجرايي  از کمیسیون پزشکی دانشگاه منطقه جغرافیایی محل خدمت مستخدم
 2. بررسی سایر موارد استعلام از کمیسیون پزشکی برحسب مورد