امروز : 01 خرداد 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
وجيهه عربشاهی حسين آبادی
کارشناس تغذیه بالینی
كارشناس ارشد تغذيه و رژيم درمانی
وجيهه عربشاهی حسين آبادی
شرح وظایف:

 

   تهیه و تدوین برنامه عملیاتی سالانه تغذیه بالینی معاونت درمان دانشگاه
   تهیه، نگهداری و ارسال آخرین دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط واصله از وزارت بهداشت
   تعامل نزدیک با گروه تغذیه بالینی در ستاد وزارت بهداشت
   همراهی با تیم بازرسی، نظارت و ارزشیابی بیمارستان ها و تکمیل سنجه ها و چک لیست تخصصی تغذیه
   همراهی با تیم بازرسی، نظارت و ارزشیابی دفاتر مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و تکمیل سنجه ها و چک لیست تخصصی تغذیه
   مشارکت و همکاری با بخش های ذیربط در معاونت درمان دانشگاه ( نظارت و اعتبار بخشی امور درمان، ارزشیابی مراکز درمانی و ...)
   تعامل نزدیک با بخش تغذیه بیمارستان ها و دفاتر مشاوره تغذیه تحت پوشش
   شناسایی و نظارت بر محلول های تجاری تغذیه ای مورد نیاز مراکز درمانی تحت پوشش
   شرکت فعال در دوره ها و نشست های آموزشی- مدیریتی ابلاغ شده از سوی ستاد وزارت بهداشت و سایر دوره ها به منظور روزآمد کردن دانش و مهارت های مورد نیاز
   تهیه متون آموزشی مورد نیاز در خصوص تغذیه در بیماری های شایع در منطقه
   نظارت بر مطالب آموزشی تهیه شده در بیمارستان ها
   برنامه ریزی و اجرای دوره ها و کارگاه های آموزشی جهت کارشناسان تغذیه و سایر پرسنل مرتبط در بیمارستان های تحت پوشش
   برنامه ریزی و برگزاری دوره ها و نشست های آموزشی جهت کارشناسان تغذیه دفاتر مشاوره تغذیه و رژیم درمانی تحت پوشش
   پیاده سازی و اجرای دستورالعمل ها، آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط در سطح مراکز درمانی تحت پوشش
   بررسی و برآورد تجهیزات مورد نیاز و پیگیری ایجاد دسترسی در مراکز درمانی تحت پوشش
   سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت کارشناسان تغذیه بیمارستان ها ی تحت پوشش
   سرپرستی، نظارت و ارزیابی فعالیت های کارشناسان تغذیه دفاتر مشاوره تحت پوشش
   ارائه بازخورد از بازدیدهای صورت گرفته به بیمارستان ها و دفاتر مشاوره تغذیه
   بررسی گزارشات بخش تغذیه بیمارستان های تحت پوشش و ارسال بازخورد های دوره ای (ارائه گزارش- روند تغییر شاخص ها و ...) به معاونت درمان وزارت بهداشت
   بررسی گزارشات دفاتر مشاوره تغذیه و رزیم درمانی تحت پوشش و ارسال بازخورد های دوره ای (ارائه گزارش- روند تغییر شاخص ها و ...) به معاونت درمان وزارت بهداشت
   تنظیم گزارش تحلیلی و ارائه پیشنهاد های موثر در بازنگری و ارتقاء برنامه