امروز : 28 تیر 1403
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق بالینی برگزار شد

جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق بالینی برگزار شد

جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق بالینی با حضور رئیس دانشگاه و و کلیه اعضاء ،روز شنبه مورخ 29 اردیبهشت سال 1403 در سالن شهید دکتر محمد زارع ستاد مرکزی دانشگاه برگزار گردید.

اولین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق بالینی برگزار شد

اولین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق بالینی برگزار شد

اولین جلسه کمیته دانشگاهی اخلاق بالینی با حضور رئیس دانشگاه و رئیس کمیته دانشگاهی اخلاق و کلیه اعضاء کمیته ،روز دوشنبه 1402/08/08 در سالن شهید دکتر محمد زارع ستاد مرکزی دانشگاه برگزار گردید