امروز : 03 مهر 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
لیست اخبار صفحه :1
اولین جلسه کمیته راهبردی دانشگاهی اورژانس بیمارستانی برگزار شد

اولین جلسه کمیته راهبردی دانشگاهی اورژانس بیمارستانی برگزار شد

اولین جلسه کمیته راهبردی دانشگاهی اورژانس بیمارستانی با حضور سرپرست معاونت درمان و رئیس اداره اورژانس بیمارستانی و روسا و تیم مدیریتی بخش اورژانس مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه در تاریخ 07/05/1402 در سالن شهید سلامت دکتر فرهاد معاونت درمان برگزار شد.

جلسه باز آموزی اتوماسیون اداری دیدگاه (چارگون) برگزارشد.

جلسه باز آموزی اتوماسیون اداری دیدگاه (چارگون) برگزارشد.

جلسه بازآموزی در خصوص اتوماسیون اداری دیدگاه (چارگون) در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 02/05/1402 و 03/05/1402 با حضور مسئول محترم دبیر خانه و کارشناس مسئول سامانه اتوماسیون اداری و کلیه پرسنل معاونت درمان دانشگاه در دو روز متوالی در سالن شهید سلامت دکتر مجید فرهاد برگزار گردید.