امروز : 03 اسفند 1402
معاونت درمان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مصاحبه با سرپرست معاونت درمان دانشگاه در خصوص برون سپاری مراکز درمانی نقوی وبهشتی

کلمات کلیدی

فیلم‌ها

مدیر سایت
فیلمبردار/ تدوین کننده

مدیر سایت