حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

5:38:49 AM 1401 / 04 / 09
 

سـومیــن دوره کنتــرل کیفــی هماتـولــوژی
(شهریور 1390)


درصد افزایش
خطای آزمایشگاهها
در شهریور 1390
درصد کاهش
خطای آزمایشگاهها
در شهریور 1390
درصد نتایج
خارج از محدوده در
دوره شهریور 1390
درصد نتایج خارج از
محدوده دردوره
دی 1389 
نام پارامتر
4.4
-
9
4.6
WBC
-
19.6
0
19.06
RBC
-
9.52
0
9.52
Hb
-
4.92
4.6
9.52
HCT
-
5.72
18.1
23.82
MCV
-
14.28
0
14.28
MCH
-
5.02
4.5
9.52
MCHC
-
0.7
13.6
14.3
PLT
 
  نمــودارهــــا:

HB

HCT

MCH

MCHC

MCV

PLT

RBC

WBC

 مقایسه نتایج خارج از محدوده در دو دوره اخیر

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر