حضرت علی علیه السلام: الْقَنَاعَهُ مَالٌ لاَ یَنْفَدُ. قناعت ثروتى است که پایان نمى پذیرد

5:35:43 AM 1401 / 04 / 09
 


 بانک اطلاعات آزمایشگاه های شهرستان های کاشان و آران و بیدگل

آزمایشگاه های تشخیص طبی

عنوان نوع آزمایشگاه ساعت پذیرش بخش های فعال آزمایشگاه آدرس آزمایشگاه تلفن نوع مسئول فنی  شیفت فعالیت

پاستور

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی 

کاشان، خیابان  بهشتی

 

55441162 خصوصی  آقای  دکتر بوستانی عصر

تامین اجتماعی آران و بیدگل

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی 

آران وبیدگل، بلوار آیت الله عاملی 

54736362 وابسته به سازمان تامین اجتماعی   صبح

درمانگاه بو علی کاشان

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  کاشان، خیابان  22بهمن  55442121 وابسته به سازمان تامین اجتماعی خانم دکترشریفی صبح

درمانگاه فرهنگیان

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  کاشان، خیابان  مطهری  55574010 وابسته به آموزش وپرورش خانم دکترشریفی عصر

دکتر احترام

تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه به جز روز های تعطیل پاتولوژی وبیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  کاشان، خیابان  بهشتی 55458600 خصوصی  آقای دکتر احترام عصر

دکتر رحمتی

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  کاشان، خیابان  بهشتی 55456660 خصوصی  خانم دکتر رحمتی عصر

دکتر سلطان

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  کاشان ،خیابان بهشتی 55466064 خصوصی  آقای دکتر سلطان عصر

دکتر میرزایی

تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه به جز روز های تعطیل پاتولوژی وبیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  کاشان، خیابان  بهشتی 55460010 خصوصی  خانم دکتر میرزایی عصر

دکتر نیکخواه

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  کاشان، خیابان  بهشتی 55441710 خصوصی  آقای دکتر نیکخواه عصر

دکتر وکیلی

تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه به جز روز های تعطیل پاتولوژی وبیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  کاشان ،خیابان رجایی 55458648 خصوصی  خانم دکتر وکیلی عصر

شفاء

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  کاشان، خیابان بهشتی 55449999 وابسته به سپاه پاسداران  آقای دکتر سلطان صبح

دکتر قیومی

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی  کاشان ،خیابان رجایی  55472920 خصوصی  آقای دکتر قیومی عصر

ولیعصر (ع)

تشخیص طبی ژنتیک همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی، ژنتیک کاشان ،خیابان رجایی  55471445 خصوصی آقای دکتر دولتی عصر

کلینیک ویژه اخوان

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی کاشان، خیابان اباذ 55468320 وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان  اعضای هیئت علمی صبح

دکتر شریعت

تشخیص طبی و پاتولوژی همه روزه به جز روز های تعطیل پاتولوژی وبیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی کاشان، خیابان بهشتی 55444026 خصوصی آقای دکتر شریعت عصر

سینا آران و بیدگل

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی آران وبیدگل، خیابان شهداء 54725500 خصوصی آقای دکتر شریعت  صبح

کلینیک دیابت صدرا

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی کاشان، خیابان امیرکبیز 55332276 خصوصی خانم دکتر رحمتی صبح

درمانگاه
حضرت موسی بن جعفر
(علیه السلام)

تشخیص طبی همه روزه به جز روز های تعطیل بیوشیمی، هماتولوژی، میکروب شناسی، انگل شناسی، قارچ شناسی، هورمون شناسی، سرولوژی آران وبیدگل، بلوار شهید حاجی زادگان، خیابان امام زاده علی اکبر 54732550 خیریه
(موسسه خیریه صالحون)
آقای دکتر نیکخواه صبح

 

عنوان نوع
آزمایشگاه
ساعت پذیرش آدرس آزمایشگاه تلفن شیفت فعالیت

مرجع سلامت کاشان

کنترل کیفی  همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان ،خیابان بابا افضل  55470404 صبح

مواد مخدر

تشخیص مواد مخدر  همه روزه به جز روز های تعطیل کاشان ،خیابان امام  55470203 صبح

 

   
جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر